Six Sigma

Six Sigma is de methode om de hoogste kwaliteit te behalen. Heb je een proces / product wat in grote aantallen plaatsvindt? Dan is Six sigma zeer waardevol.

Six Sigma, ontwikkeld vanuit de invalshoek kwaliteitsmanagement. Het reduceert de variatie in productie- en bedrijfsprocessen. Het doel van Six Sigma is om de kans te vergroten, dat kwaliteitsaspecten van producten / diensten in overeenstemming zijn met de verwachtingen van de klant. De term Six Sigma (6σ) verwijst naar een foutkans van slechts 0,00034%!

Six sigma betekent dat je minder dan 3,4 fouten produceert op de miljoen mogelijkheden.

Het is daardoor ook methode die veel gebaseerd is op statistiek en soms erg rekenkundig is. De menselijke kant lijkt wat achterwege. De methode is door Motorola ontwikkeld in 1986 en is bekend geworden door de successen bij het bedrijf General Electric onder leiding van de bekende Jack Welch.

DMAIC

Dit is de standaard aanpak zoals gebruikt binnen Six Sigma: Define, Measure, Analyse, Improve, Control.

Dit lijkt erg op de PDCA cyclus zoals in Lean wordt gebruikt. Andere methoden zijn 8D, TRIZ

Coimbee ondersteunt deze gedegen aanpak van problemen en verbeteringen.

DMAIC Six Sigma

Black belt Six Sigma

In de wereld van  Lean en van Six Sigma wordt er veel gesproken over black, green en yellow belts. Oorspronkelijk komt dit uit de Six Sigma wereld. Hier zijn vele opleidings- en certificeringsinstituten voor

Voor het opzetten en leiden van een Six Sigma-traject worden de volgende rollen onderscheiden:

  • CEO, de directie is betrokken omdat deze voor draagvlak in de organisatie dient te zorgen;
  • Champions, zij dragen de eindverantwoordelijkheid en zorgen dat het traject bedrijfsbreed wordt doorgevoerd;
  • Master Black Belts, zij hebben de leiding over meerdere deelprojecten;
  • Black Belts, zij hebben de leiding over een deelproject;
  • Green Belts, zij voeren de principes door op de eigen afdeling.

Sommige organisaties onderkennen ook Orange Belts, de Yellow Belts en de White Belts.

Six Sigma en Coimbee

Met Coimbee ondersteun je jouw Six Sigma traject optimaal. Medewerkers zien in Coimbee wat de klant belangrijk vindt, ze worden gemotiveerd om verbeteringen in te dienen.En de realisatie van die verbeteringen wordt zodanig ondersteund dat ze succesvol en blijvend (geborgd) zijn.