Agile werken, hoe doe je dat en wat levert dat op

Agile werken werkt. Wetenschappelijk bewijs hiervoor stapelt zich op.

Agile betekent letterlijk “behendig/ lenig/ vlug”. In de kern is Agile een bepaalde mindset die onder woorden is gebracht in het Agile Manifesto5 (2001). Een Agile mindset gaat uit van vier belangrijke waarden:

1. Samenwerken met de klant is essentieel voor succes

2. Lever in kleine transparante stappen concreet zichtbaar of tastbaar resultaat

3. Inspelen op veranderende prioriteiten is belangrijker dan het volgen van een plan

4. Kort-cyclische face-to-face interactie met collega’s met uiteenlopende expertise (multi-disciplinaire teams) leidt tot succes

Waarom Agile?

Agile maakt het voor organisaties mogelijk om met continue verandering om te gaan. Het staat hen toe om te groeien in een wereld die steeds instabieler, onzekerder, complexer en onduidelijker wordt (VUCA). Bedrijven moeten net zo wendbaar worden als het snel veranderende kader waarin ze zich bevinden.

Wat levert Agile werken op?

Uit onderzoek van MIT blijkt dat Agile organisaties klantgerichter werken en innovatiever zijn. Hierdoor groeien Agile organisaties 37% sneller en maken ze 30% meer winst dan traditionele organisaties. Agile gaat verder. Zo tonen diverse studies aan dat medewerkers gelukkiger zijn wanneer er op een Agile manier wordt gewerkt.

Hoe ziet Agile werken er in de praktijk uit?

Kleine, multidisciplinaire teams werken in korte cycli samenwerken. Deze cycli vaak “sprints” genoemd. De teamleden bepalen zelf de beste weg naar het doel dat ze samen met de klant hebben gesteld. Uitgangspunt is dat het team zo snel mogelijk komt tot een product dat waarde toevoegt: het Minimal Viable Product (MVP). De klant en het team overleggen met regelmaat om in te spelen op voortschrijdend inzicht. Zo wordt stap voor stap gewerkt aan het behalen van het resultaat.

Een kanban-bord wordt vaak gebruikt om aan te geven wat er nog te doen is en welke activiteiten er de status ‘lopend’ hebben.

Leestips :

https://www.scaledagileframework.com

Wat zijn de consequenties van Agile werken?

Naast de genoemde voordelen is het ook van belang te beseffen wat de consequenties van Agile werken zijn. Ik noem er enkele

1. communicatie vaardigheden zijn cruciaal

Als teamlid moet je regelmatig vertellen waar je staat, waar je tegenaan loopt en hoe je geholpen kan worden.

Dit vergt communicatieve vaardigheden die je wellicht zal moeten ontwikkelen. Je vertelt het in de groep en direct aan de groep. En in de groep zit je niet alleen met vakgenoten, je team is multi-disciplinair.

 

2. verschuilen is heel lastig

De transparantie betekent dat je je niet kan verschuilen. Je successen en ook je fouten (maar dat zijn leermomenten) zijn voor iedereen inzichtelijk. Als persoon kan dit lastig zijn, als team zal veiligheid moeten creëren om die transparantie te kunnen realiseren,

 

3. feedback wordt belangrijker

In het verlengde van vorige zal je goed feedback (terugkoppeling) aan anderen moeten kunnen geven en je zal ook feedback moeten kunnen ontvangen (of voor je gevoel moeten kunnen incasseren). Als die veiligheid voldoende is en iedereen heeft de goede intenties zal dit geen probleem worden. Je zal mogelijk wel even moeten wennen.

Waardoor raken medewerkers bevlogen en betrokken?

Door de focus op zelf oplossingen mogen vinden voor problemen in plaats van het traditionele model waarbij leidinggevenden de ontworpen oplossing voorkauwen. Door meer zelfstandigheid nemen mensen ook meer verantwoordelijkheid. Er ontstaat een sfeer die je veelal ziet bij start-ups.

Betrokken medewerkers zorgen voor wendbare teams (agile)
Door medewerkers te betrekken ontstaan er meer ideeen hoe het werk beter, makkelijker, sneller of veiliger kan. Indien deze ideeen door de medewerkers zelf worden opgepakt ontstaan niet alleen beter gedragen verbeteringen maar wordt ook gewerkt aan de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Zij zullen namelijk moeten samenwerken, problemen analyseren, onderling communiceren en plannen moeten maken. Om dit proces te ondersteunen gebruiken steeds meer bedrijven de Coimbee Toolbox.

Agile is een mindset die verandering omarmt

Jij, het team of de organisatie zijn zo wendbaar dat je met alle omstandigheden kan omgaan. Agile is eigenlijk ook een vaardigheid welke je in deze snelle veranderende tijd keihard nodig hebt.

Agile werken betekent dat mensen en teams autonoom kunnen en mogen werken.

Agile is gericht op snel resultaat leveren en hiervan leren om vervolgens nog beter resultaat te leveren.  Teams stellen Continu verbeteren centraal met als doel telkens een nog hogere klantwaarde te genereren.

Agile werkt het beste waar veel verandert en waar de antwoorden op vraagstukken, uitdagen of problemen niet direct duidelijk zijn. Tijdens het verbeteren wordt veel geleerd. Een helder plan is minder belangrijk dan een helder doel.

Vooruitkijken is haast onmogelijk, tijdens de uitvoering verandert er nog zo veel.

De huidige tijd is zo dynamisch dat het nauwelijks mogelijk is om voor elke keuze toestemming te vragen aan de leidinggevende. Teams moeten zelf kunnen beslissen en de leidinggevende is kader stellend. Het vergt moed om los te laten dat een gedetailleerd plan noodzakelijk is. Experimenteer, leer wat goed gaat en wat beter moet. Na elke stap wordt bepaald wat de volgende stap is. Het gaat om voortschrijdend inzicht. Die volgende stap wordt bepaald door wat de klant echt nodig heeft. Kort-cyclisch werken in plaats van projectmatig werken.

Agile is een mindset die is uitgewerkt in 4 waarden en gedefinieerd door 12 principes. Dit is praktisch gemaakt in tientallen aanpakken en oneindig veel practices.

Dit zijn de 4 waarden in volgorde:

 1. mensen en hun onderlinge interactie boven processen en hulpmiddelen. Zorg dat mensen elkaar begrijpen zodat je als team kan samenwerken
 2. werkende resultaten boven alles omvattende documentatie
 3. samenwerking met de klant boven contractonderhandelingen. Door samenwerking met de klant kunnen de resultaten beter afgestemd worden en verbeterd worden
 4. inspelen op veranderingen boven het volgen van een plan

Deze afbeelding van Ralph Stacey wordt vaak gebruikt om te duiden in welk soort situaties Agile werkbaar is. Het complexe vlak is met name geschikt voor Agile.

Agile werken is kort-cyclisch. In korte tijd worden nieuwe mogelijkheden voor de klant opgeleverd of verbeteringen in werkprocessen doorgevoerd. Snelheid kan leiden tot kwaliteitsverlies. Een belangrijk hulpmiddel hierbij is de “Definition of Done”. Dit is een lijst, opgesteld door het team,  met criteria waaraan een product, dienst of resultaat moet voldoen.

Agile werken vereist een agile cultuur. Deze is gebaseerd op zingeving, vertrouwen, transparantie, experimenteren, zelfmanagement, eigenaarschap en continu verbeteren. De volwassenheid van teams en leiding zijn zeer bepalend in deze cultuur. Autonome teams moeten zelf keuzes kunnen (en mogen) maken zodat ze zelfstandig ideeën kunnen omzetten in werkende resultaten. Elkaar feedback kunnen geven, omgaan met conflicten en openheid zijn belangrijke eigenschappen van een succesvol team.

Wanneer teams agile (zelfsturend) werken dan ontstaat er een afstemmingsvraagstuk tussen de teams, indien die teams van elkaar afhankelijk zijn. Met andere woorden er is behoefte aan “wie is waar mee bezig en wat is de status?”. Het antwoord op de vraag is simpel: door met enige regelmaat deze teams bij elkaar te brengen en elkaar te informeren.

De 12 Principes achter het Agile Manifesto

 1. Onze hoogste prioriteit is het tevredenstellen van de klant 
door het vroeg en voortdurend opleveren van waardevolle producten/diensten/processen
 2. We verwelkomen veranderende requirements (eisen), 
zelfs laat in het ontwikkelproces. 
Agile processen benutten verandering 
tot concurrentievoordeel van de klant.
 3. Lever regelmatig werkende producten/diensten/processen op.
 Liefst iedere paar weken, minimaal iedere paar maanden.
 4. Mensen uit de business en ontwikkelaars moeten dagelijks samenwerken 
gedurende het gehele project.
 5. Bouw projecten rond gemotiveerde individuen. 
Geef hen de omgeving en ondersteuning die ze nodig hebben 
en vertrouw erop dat ze de klus klaren.
 6. De meest efficiënte en effectieve manier om informatie te delen 
in en met een ontwikkelteam is door met elkaar te praten.
 7. Werkende producten/diensten/processen is de belangrijkste maat voor voortgang.
 8. Agile processen bevorderen constante ontwikkelsnelheid. 
De opdrachtgevers, ontwikkelaars en gebruikers 
moeten een constant tempo eeuwig kunnen volhouden.
 9. Voortdurende aandacht voor een hoge technische kwaliteit 
en voor een goed ontwerp versterken agile werken
 10. Eenvoud, de kunst van het maximaliseren
 van het werk dat niet gedaan wordt, is essentieel.
 11. De beste architecturen, eisen en ontwerpen 
komen voort uit zelfsturende teams.
 12. Het team onderzoekt op vaste tijden 
hoe het effectiever kan worden 
en past vervolgens zijn gedrag daarop aan.